Zalaháshágy

Zala megye hataran

Névnap

Ma 2020. október 26., hétfő, Dömötör napja van. Holnap Szabina lesz.

Legújabb képek

Statisztika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa75
mod_vvisit_counterHeti75
mod_vvisit_counterHavi4280
mod_vvisit_counterÖsszesen302251

IP: 18.207.102.38

Hasznos linkek


 Alapítványok PDF Nyomtatás

ALAPÍTÓ OKIRAT,

(módosítással egységes szerkezetben)

 

Zalaháshágy Község Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 1.V. törvény 74/G. §-ának (1) bekezdése alapján közalapítványt hoz létre.


1.    A közalapítvány neve:

Zalaháshágyért Közalapítvány


2.    A közalapítvány székhelye:

8997 Zalaháshágy, Petőfi u. 74.


3.    A közalapítvány célja:

Zalaháshágy község Önkormányzat közfeladatai ellátásában való közreműködés, Kulturális örökség megőrzése.

4.    Alapító

Zalaháshágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8997 Zalaháshágy, Petőfi u. 74.
KSH 2023834
Adószám: 18957794-2-20


5.    A közalapítvány induló vagyona
Az Alapító a működés beindítására és a kezdeti időszakban történő fenntartására 200.000,- Ft- ot, azaz Kettőszázezer forintot biztosít támogatásként, mely összeget a Közalapítvány bankszámláján elkülönítetten helyez el.
A Közalapítvány vagyonát növeli a Közalapítványhoz csatlakozók pénzbefizetése és egyéb vagyoni hozzájárulása, továbbá az alapító újabb hozzájárulása.


6.    A közalapítványi vagyon felhasználása
A Közalapítványi vagyon felhasználásánál az okszerű gazdálkodás és a jogszerűség követelményét szem előtt kell tartani. A Közalapítvány vagyonát bankszámlán kell kezelni. A vagyonkezelés során a közalapítványi vagyon tartós betétként leköthető, befektethető, vállalkozásra felhasználható. A Közalapítvány csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. A közalapítványi vagyon kamatai, jövedelmei a közalapítványi vagyon részét képezik, és csak a Közalapítvány céljaira használhatók fel.
A Kuratórium elnöke minden évben március 15-ig köteles az Alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány előző évi működéséről, vagyoni helyzetéről, gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
A közalapítványi vagyon felhasználható:
-    Zalaháshágy község területén működő, bejegyzett társadalmi szervezetek támogatására,
-    oktatási eszközök beszerzésére,
-    egészségügyi eszközök beszerzésére,
-    kulturális, sport rendezvényekre,
-    munkanélküliek foglalkoztatására,
-    munkahelyteremtő beruházásokra,
-    önkormányzati utak karbantartására,
-    belvízelvezetésre,
-    temető-karbantartásra,
-    oktatási, egészségügyi feladatokat ellátó intézmények karbantartására, felújítására,
-    kábel-tv rendszer működtetésére,
-    helyi és műemléki védelem alatt álló épületek, építmények felújításának támogatására.


7. Csatlakozás a közalapítványhoz
a.)    A Közalapítvány nyitott, a Közalapítványhoz bármely belföldi, illetőleg külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljával egyetért, és azt támogatni kívánja. A támogatás történhet pénzbeli va2y természetbeni adománnyal. Az adományt a kezelő szervezet köteles visszautasítani, ha annak elfogadása a Közalapítvány céljainak megvalósítását kedvezőtlenül érintené.
b.)    Az Alapító és a csatlakozók a Közalapítvány részére adott pénzbeli és egyéb vagyoni hozzájárulásukat nem követelhetik vissza, kizárólag a vagyoni juttatás feltételeit szabályozó szerződésben meghatározott jogaikat gyakorolhatják.


8. A közalapítvány szervezete: kuratórium és az elnök

8.1 A Kuratórium tagjai: az Alapító tagjai sorából választott egy tagja, valamint minden Zalaháshágy községben működő, nyilvántartásba vett társadalmi szervezet vezetője. Amennyiben egy személy több társadalmi szervezet vezetője, akkor a Kuratóriumban csak egy társadalmi szervezet vezetőjeként vesz részt, a többi érintett társadalmi szervezet tagjai sorából delegálja a kuratóriumi tagját.
Amennyiben társadalmi szervezet vezetője egyben az Alapító tagja is, akkor a Kuratóriumban társadalmi szervezet vezetőjeként nem vesz részt, az érintett társadalmi szervezet tagjai sorából delegálja a kuratóriumi tagját.
Amennyiben a társadalmi szervezet az Alapító felhívásától számított 30 napon belül bármely okból nem delegál kuratóriumi tagot, úgy az Alapító jogosult a társadalmi szervezet tagjai közül a kuratóriumi tagot felkérni.
A kuratórium minimum 3 tagból áll. Amennyiben a Kuratórium létszáma társadalmi szervezetek hiánya miatt 3 főt nem éri el, Úgy a Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel. A Kuratórium létszámát az Alapító módosíthatja.

8.2. A Kuratórium elnökét a Kuratórium tagjai közül az Alapító kéri fel határozatlan időtartamra. Az elnök képviseli a Kuratóriumot és ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatokat. A Kuratórium az elnökre jogosítványait nem ruházhatja át.
A Kuratórium elnöke jogosult a képviselet módjának és terjedelmének egyidejű meghatározásával a Kuratórium bármely tagját felhatalmazni a Közalapítvány képviseletére. A Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén a Kuratórium által meghatalmazott személy helyettesíti. A helyettesítés kiterjed a 9. pontban megjelölt bankszámla feletti rendelkezési
jogra is, azzal, hogy a helyettesítést ellátó személy nem lehet azonos a Kuratórium által aláírásra kijelölt személlyel.

8.3. A Kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik:
- a tag képviselő-testületi tagságának, társadalmi szervezetben betöltött vezető funkciójának, illetve tagságának megszűnésével,
-    a tag halálával,
-    a tag lemondásával,
-    az Alapító általi visszahívással,
-    a Közalapítvány megszűnésével.
Az Alapító a Kuratórium bármely tagját visszahívhatja, ha
-    a tag a Közalapítvány céljait veszélyeztető tevékenységet folytat,
-    a Kuratórium tagjainak több, mint a fele kezdeményezi a visszahívást a Közalapítvány céljainak elérését veszélyeztető tevékenység miatt,
-    a tag visszahívását a delegáló oldal kezdeményezi.

8.4. A Kuratórium tagjai és elnöke díjazásban nem részesülnek, azonban munkájuk során felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

8.5. A Kuratórium jelenleg 4 tagból áll:
Farkas János Elnök
8997 Zalaháshágy, Petőfi u. 90.
Horváth Gyula Tag
8997 Zalaháshágy, Petőfi u. 40.
Simon Ernő Tag
8997 Zalaháshágy, Petőfi u. 68.
Németh Károly Tag
8997 Zalaháshágy, Petőfi u. 38.

8.6. A Kuratórium kizárólagos hatáskörei:
a.)    megalkotja és elfogadja Szervezeti és Működési Szabályzatát
b.)    dönt az egyes adományok elfogadásáról
c.)    dönt vállalkozásban való részvételről, közalapítványi vagyon tartós betétként való lekötéséről, befektetéséről
d.)    gyakorolja a Közalapítvány tulajdonában lévő gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogokat
e.)    kezdeményezi a Kuratórium tagjának visszahívását
f.)    elfogadja az előző évi működésről, vagyoni helyzetről, gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolót
g.)    elfogadja az éves pénzügyi tervet
h.)    dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapító Okirat és az SZMSZ hatáskörébe utal.
meghagyásával. Rendkívüli kuratóriumi ülést bármely tag kezdeményezhet. Az elnök a kuratórium ülését köteles összehívni, ha azt legalább két tag, vagy a Felügyelő Bizottság elnöke a napirend megjelölésével írásban kezdeményezi.
A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a Kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással hozza. A határozathozatalhoz a jelenlévő kuratóriumi tagok több, mint a felének egybehangzó támogató vagy elutasító szavazata szükséges (egyszerű szótöbbség). A szavazástól való tartózkodás nem minősül a határozati javaslat elutasításának.
A kuratóriumi tagok több, mint a felének egybehangzó szavazata szükséges (minősített szótöbbség) a 8.6. a., c., d., e., f., g. pontban foglaltakban való döntéshez, továbbá az SZMSZ által megjelölt döntéshez.
Szavazategyenlőség esetén az elnök a javaslatot újból vitára, majd a vita lezárása után újból szavazásra bocsátja. Amennyiben az újbóli vita, illetve szavazás sem hoz eredményt, akkor az elnök szavazata dönt.
A Kuratórium ülésére tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell. hívni. A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a korelnök vezeti.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

9. Bankszámla feletti rendelkezés
A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben együttes aláírásra van szükség. Az egyik aláíró minden esetben a Kuratórium elnöke, a másik a Kuratórium által erre kijelölt kuratóriumi tag.

10.    A közalapítvány Felügyelő Bizottsága
A közalapítványnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait, közülük annak elnökét az Alapító kéri fel határozatlan időtartamra.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagok több, mint a felel jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Működési rendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány kezelő szervének tevékenységét. Ennek keretében betekinthet a Közalapítvány irataiba, felvilágosítást, illetve jelentést kérhet a Kuratórium tagjaitól.
A Felügyelő Bizottság, illetve annak megbízásából a Felügyelő Bizottság elnöke — a határozat hozatalától számított 5 napon belül — bármely kuratóriumi határozat újratárgyalását kezdeményezheti.
A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek, de munkájuk során felmerült költségeit megtérítésére igényt tarthatnak.
Az első Felügyelő Bizottság összetétele:
Molnár, János
Varga Árpádné elnök
Galambos Pálné

11.    A Közalapítvány, a Kuratórium működésével, gazdálkodásával, valamint a Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, operatív, adminisztrációs feladatokat a Zalaháshá2yi Polgármesteri Hivatal látja el.

12.    A közalapítvány időtartama
A Közalapítvány határozatlan időtartamú

13. A közalapítvány megszűnése
A Közalapítvány megszűnik a törvényben meghatározott esetekben. Megszűnés esetén a meglévő vagyon felhasználásáról az Alapítók gondoskodnak törvényben meghatározott módon.

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

Zalaháshágy, 2004. február 26.

Kuratórium elnöke: Farkas János
Az alapító képviseletében: Dr. Salamon Tibor (polgármester)

 

Alapító okirat letöltése

 

 

Módosítás dátuma: 2013. szeptember 16. hétfő, 22:59
 
Joomla Templates